Vedtægter

for Jammerbugt Kulturskole og bestyrelsen

Formål

Kulturskolen har til formål:
  • gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor kunstneriske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet.
  • at bibringe den enkelte elev faglige færdigheder som forudsætning for personlig kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
  • gennem beskæftigelse med musik og andre kunstarter at medvirke til elevernes personlighedsudvik-ling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • at være en aktiv kulturformidler for borgerne i Jammerbugt Kommune.
  • gennem samarbejde at virke til fremme af det lokale og regionale kulturmiljø.

Indhold

Kulturskolen tilbyder undervisning i musik til alle i Jammerbugt kommune. Desuden tilstræbes det at tilbyde undervisning indenfor øvrige kunstarter. Børn og unge i aldersgruppen 0-25 år har fortrinsret til Kulturskolens undervisningstilbud.
Kulturskolen tilbyder undervisning af høj pædagogisk og faglig kvalitet. Vi arbejder målrettet på alle niveauer og tilbyder undervisning, der både skaber bredde og udfordrer talentet. Kulturskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller elever med særlige behov. Kulturskolen vil gennem et varieret udbud af aktiviteter og arrangementer med såvel elever, som professionelle udøvere, tilbyde gode kulturoplevelser for elever og borgere i alle aldersgrupper.

Jammerbugt Kulturskole udøver musikskolevirksomhed i henhold til Musikloven, herunder Bekendtgørelse om musikskoler.

Økonomi

Kulturskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og evt. andre, samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Kulturskolens leder udarbejder hvert år, på baggrund af udmeldt budgetramme, et budget til bestyrelsens orientering.

Tilsyn

Jammerbugt Kulturskole er underlagt Jammerbugt kommunes tilsyn jf. den gældende lovgivning.

Kulturskolens leder

Kulturskolens leder har det daglige ansvar for Jammerbugt Kulturskoles drift. Endvidere påhviler det lederen at sikre, at personalet har de fornødne kompetencer.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen er rådgivende organ for Jammerbugt Kulturskoles ledelse. Bestyrelsen leverer sparring og rådgivning ift. Kulturskolens udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Bestyrelsen har ikke kompetence ift. Kulturskolens økonomi og personaleforhold.

Bestyrelsen

Kulturskolens bestyrelse består af 11 medlemmer:
  • 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
  • 4 medlemmer valgt af og blandt forældrekredsen.
  • 2 medlemmer valgt af og blandt elevkredsen.
  • 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne.
  • 1 medlem valgt af og blandt kommunens folkeskoleledere.

Ansatte ved Kulturskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer valgt af og blandt forældrekredsen, medarbejdere og folkeskole udpeges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsens medlemmer valgt af og blandt elevkredsen udpeges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsens medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsen medlemmer udpeges for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder 2-3 årlige møder, eller efter behov, og indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. To medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Alle medlemmer har stemmeret.

Kulturskolens leder deltager i møderne som sekretær for bestyrelsen.

Vedtægter

Bestyrelsen udarbejder forslag til vedtægter, der godkendes af kommunalbestyrelsen.

Godkendt på bestyrelsesmøde 14. september 2022
Godkendt af kommunalbestyrelsen 17. november 2022