Forretningsorden for bestyrelsen ved Jammerbugt Kulturskole

  • Bestyrelsen er sammensat ifølge vedtægterne
  • Bestyrelsen holder møder for lukkede døre. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage. Kulturskolens ledelse fungerer som sekretær for bestyrelsen.
  • Der aftales en møderække med mindst 4 årlige møder. Bestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer det, med forslag om dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.
  • Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og foranlediger, at der senest 14 dage før mødet tilsendes medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Ønsker et medlem at få et punkt på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 21 dage før mødet afholdes.
  • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
  • Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede under disse.
  • Alle beslutninger, der kræver afstemning, træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  • Et bestyrelsesmedlem skriver beslutningsreferat under møderne. I referatet anføres hvilke personer, der har været til stede. Efter behandling af et punkt læses referatet op til accept inden næste punkt. Referatet er efter mødet formelt godkendt. Det godkendte referat offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
  • Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udføre bestyrelsens beføjelser med mindre, der i en bestemt sag er truffet bestemmelse om delegation til formanden eller andet medlem. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som forelægges på det kommende møde.
  • Formanden drager omsorg for at de trufne beslutninger udføres.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 11.05.2015