Valg til bestyrelsen

Procedure i forbindelse med valg af repræsentanter til Jammerbugt Kulturskoles bestyrelse

I starten af september indkaldes ved direkte e-mail til valg af forældre- og elevrepræsentanter og suppleanter til Jammerbugt Kulturskoles bestyrelse.

Der vælges hvert år i oktober 2 forældrerepræsentanter (heraf mindst én forældre til musikelev) og 2 elevrepræsentanter (heraf mindst én musikelev), samt suppleanter for disse.

Valgbare som forældrerepræsentanter er personer, der på tidspunktet for valgets afholdelse, har forældremyndighed til elever i kulturskolen. Dog kan kulturskolens personale ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Samtlige aktive elever på kulturskolen er valgbare som elevrepræsentanter.

Forældrerepræsentanter vælges af forældre.

Elevrepræsentanter vælges af elever.

Kandidater til bestyrelsesposterne skal meddele deres kandidatur pr. e-mail til bestyrelsesformanden eller kulturskolelederen senest 14 dage efter indkaldelsen.

Valget gennemføres elektronisk senest ved udgangen af uge 41.
Hver stemmeberettigede har én stemme uanset antallet af børn i Kulturskolen.

De kandidater, der opnår flest stemmer betragtes som valgt. Opstår der stemmelighed, foretages fornyet afstemning blandt de kandidater der ikke umiddelbart er valgt. Såfremt der herefter stadig er stemmelighed, trækkes der lod.

Er der ved ovenstående handling ikke umiddelbart sikret valg af en repræsentant for forældre til musikelever og musikelever er de(n), der har fået flest stemmer på disse områder valgt som repræsentant.

2 forældresuppleanter vælges blandt de ikkevalgte kandidater efter antal stemmer.
2 elevsuppleanter vælges blandt de ikkevalgte kandidater efter antal stemmer.