Regler og praktiske oplysninger

IND- OG UDMELDELSE

Tilmelding til Kulturskolens aktiviteter kan ske når som helst og optagelse finder sted, såfremt der er plads på det ønskede hold/instrument. Hvis du har problemer med den elektroniske tilmelding, kan du ringe til Kulturskolens kontor på tlf. 72 57 82 40, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00. (Telefonen er lukket fredag). Ved skoleårets start modtager du et brev med oplysninger om tid og sted for undervisningen. Udmeldelse skal ske skriftligt til Kulturskolens kontor og fritagelse for betaling kan kun finde sted under skærpede omstændigheder, f.eks. flytning fra kommunen.

BETALING

Betalingen for en hel sæson fordeles på 3 rater med betalingsfrist den 10. oktober, 10. januar og 10. april. Dans, Babyrytmik og Musikalsk Legestue opkræves dog med fuld pris i 1 rate. Hvis du starter efter sæsonstart, reguleres prisen herefter, så du kun betaler for det antal undervisningsgange, der er tilbage i sæsonen. Alle elever skal betale et engangsgebyr på 75.- kr., der dækker kopier, Copy-Dan afgift mv. Dette gælder dog ikke for billedkunst og dans. Gebyret opkræves uanset hvornår på sæsonen, du starter. Opkrævningerne udsendes af Jammerbugt Kommune til betalers e-boks. Ved for sen betaling opkræves restancegebyr jf. kommunens regler herfor. Manglende betaling kan medføre udelukkelse fra undervisningen.

PRØVETID

Prøvetid for nye elever er to måneder. Hvis du stopper indenfor prøvetiden, betaler du således kun for det antal timer, du har deltaget i undervisningen. Hvis du fortsætter efter prøvetiden, er tilmeldingen økonomisk bindende for hele sæsonen. Kontoret skal have skriftlig besked inden udgangen af prøvetiden, hvis du ikke ønsker at fortsætte efter prøvetidens ophør. Ved kortere undervisningsforløb kan der være andre regler for prøvetid. I så fald meldes det ud inden opstart.

FRAVÆR

Elevers fravær erstattes ikke. Afbud meldes til læreren. Bliver en lærer syg, melder kontoret afbud til hjemmet på sms og mail - og vedr. børn i indskolingen (0. - 3. klasse) melder vi desuden afbud til pågældende elevs skole/SFO. Læreren kan være fraværende 3 undervisningsgange på et fag uden erstatningspligt herfor. Al fravær herudover erstatter vi med undervisning eller tilbagebetaling af beløb svarende hertil. I tilfælde af ekstreme vejrforhold, naturkatastrofer og lignende, forpligtiger Kulturskolen sig ikke til at erstatte evt. aflyst undervisning. Tilbagebetaling af tabt undervisning opgøres efter sæsonafslutning. Beløbet indsættes via kommunen på betalers NemKonto.

INSTRUMENTER OG NODER

Det forudsættes, at du selv har eller anskaffer dig et instrument, som du kan øve dig på derhjemme. Kulturskolen råder over forskellige instrumenter til udlejning, så hvis du ikke ønsker at investere i eget instrument fra starten, kan du evt. leje et instrument af os. Se priser i prislisten. Kontakt kontoret og hør om mulighederne.

FERIER

Kulturskolen følger som udgangspunkt folkeskolens ferieplan. Da vi underviser færre uger, begynder vi senere og slutter tidligere, og juleferien er lidt længere end folkeskolens. Se vores ferieplan på siden undervisningsåret.

ØVNING- OG ØVETIDER

Du kan efter aftale låne lokaler til øvning. I takt med ønsker og muligheder fordeler vi øvetider i undervisningslokalerne til elever på klaver, keyboard, slagtøj, sammenspil m.v. Der er endvidere mulighed for at eksterne brugere kan leje sig ind i vore øvelokaler, efter aftale med kontoret. Det forventes, at du som elev her i kulturskolen selv administrerer din øvning, så du får et fornuftigt udbytte af undervisningen. Hvis en elev i længere tid har udvist forsømmelse og sjusk m.h.t. fremmøde eller øvning, forbeholder kulturskolen sig ret til at bortvise denne elev.